Algemene voorwaarden van MiZo-Footcare

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen MiZo-Footcare en een cliënt waarop MiZo-Footcare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen MiZo-Footcare

MiZo-Footcare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. MiZo-Footcare zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan MiZo-Footcare melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag MiZo-Footcare het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag MiZo-Footcare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. MiZo-Footcare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.  Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

MiZo-Footcare vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. MiZo-Footcare vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

                                                                                                

5. Personeel in de praktijk

MiZo-Footcare heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien MiZo-Footcare dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van MiZo-Footcare niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door MiZo-Footcare

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet MiZo-Footcare vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan MiZo-Footcare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. MiZo-Footcare neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. MiZo-Footcare behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  MiZo-Footcare zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

MiZo-Footcare is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MiZo-Footcare verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 8. Aansprakelijkheid

MiZo-Footcare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat MiZo-Footcare is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

MiZo-Footcare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

MiZo-Footcare geeft de cliënt garantie van 4 dagen op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

•    De cliënt andere producten dan de door  MiZo-Footcare geadviseerde heeft gebruikt.

•    De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

•    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

•    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

MiZo-Footcare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. 

MiZo-Footcare meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan MiZo-Footcare. MiZo-Footcare moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal MiZo-Footcare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien MiZo-Footcare en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na  waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft MiZo-Footcare het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen MiZo-Footcare en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.